Контакти

ДП «Львіввугілля»

E-mail: lvug@bis.net.ua

тел. +38(03257)2-32-39

Гаряча лінія

Телефон для звернення громадян та працівників

тел. +38(03257)2-04-59

E-mail адрес для листів гарячої лінії:

lvug-gariacha@meta.ua

Відповіді на звернення можна прочитати в розділі інформація або за вказаним посиланням

Відповіді

Авторизація
Календар
Лютий 2013
П В С Ч П С Н
« Січ   Бер »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
Архів

ЗарічнаПитання закриття збиткових та неперс­пективних шахт “Візейська”, “Зарічна” і “Великомостівська” – сього­д­ні найболючіше для ДП “Львівву­гіл­ля”. Тому у його вирішенні будуть врахо­вуватися інтереси трудових колек­тивів, профспілок, а також об’єктивний моніторинг економічної та соціальної перспективи регіону.

Прийняття рішення про ліквідацію вугледобув­ного чи вуглепереробного під­приємства є процедурою, що чітко визна­чена на законодавчому рівні. Основни­ми документами, що регламентують прий­няття заз­начених рішень є постанова Кабі­нету Міністрів Ук­раїни від 27.08.1997 р. №939 “Про затвердження Порядку лікві­дації збиткових вугледобувних та вугле­переробних підприємств” та наказ Мі­ніс­терства праці та соціальної політики Ук­­раїни від 12.03.1999 р. №41 “Про за­­твердження Порядку погодження питань ліквідації та консервації гірничодобувних об’єктів або їх ділянок”.

Визначальними факторами, що спри­чи­няють необхідність розгляду питання ліквідації вугледобув­ного чи вугле­пере­робного підприємства є не спромож­ність прова­дити передбачену статутом діяль­ність (збитковість), а також обґрунтована техніко-економіч­ним розрахунком недо­цільність подальшої їх експлуа­тації. Рі­шення про ліквідацію гірничого під­при­ємства приймається Кабінетом Міністрів України за пропо­зицією Міненерговугілля, що готується на підставі: техніко-еконо­мічного обґрунтування недоцільності його подальшої експлуатації, позитивного вис­новку галузевої експертизи, погоджень ор­­ганів виконавчої влади, в тому числі від­повідних облдержадміністрацій, ротоколу засідання науково-технічної Ради Міненерговугілля про затвердження техніко-економічного обґрунтування.

Відповідно до п.7 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 р. №939 у випадку прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про ліквідацію вугле­добувного чи вуглепереробного підпри­ємства Міненерговугілля не пізніше, ніж за рік до початку її проведення видає від­повідний наказ, в якому визна­чаються заходи з підготовки підприємства до лік­відації, особи, відповідальні за їх про­ведення, дата припи­нення робіт з ви­добутку (переробки) вугілля та дату по­­чатку робіт з його ліквідації, терміни їх виконання, а також підприємства, на які покладаються функції з проведення від­повідно до затвердженого проекту ліквідації заходів, спрямованих на подо­лання со­ціально-економічних, гідроеко­-логічних та інших не­гативних наслідків цієї ліквідації, та із здійснення постійного контролю стану гірничого підприємства, що ліквідується або ліквідовано.

Усі рішення стосовно недоцільності подальшої експлуатації та ліквідації шахт ДП “Львіввугілля” приймалися з чітким дотриманням вимог зазначених вище нормативних документів, при цьому визна­чаль­ними факторами при започаткуванні розгляду питання про недоцільність по­дальшої експлуатації шахт підприємства були і є рівень їх збитковості та перспек­тивність діяльності.

Нагадаємо, що у різні роки з вироб­ничої дистанції уже зійшли шахти №1 “Червоноградська”, №5 “Ве­ликомостів­ська” і “Бендюзька”.

Тепер, згідно постанов Кабінету Мі­ніст­рів України в­ід 07.07.2005 р. №544 “Про затвердження Програми “Українське вугілля” та від 11.01.2012 р. №71 “Про за­тверд­ження переліку об’єктів паливно-енер­гетичного комплексу права державної власності, які можуть надаватися в концесію” така доля чекає на шахти “Ві­зейська”, та “Зарічна”  Однак, якщо по шахті “Візейська” Кабміном прийнято рішення про її закриття (постанова від 07.07.2005 р. №544), то по шахті “Зарічна” прийнято рішення про її неперспективність (постанова від 11.01.2012 р. №71).

Що стосується шахти “Візейська”, що уже пов­ністю відпрацювала запаси ву­гілля, то на підставі  постанови  Кабінету Мі­ністрів України від 07.07.2005 р. №544 і згідно відповідних наказів Мінвуглепрому та ДП “Львіввугілля” на першому етапі (липень 2005р.-липень 2009 р.) було про­ве­дено заходи з підготовки підприємства до ліквідації із припиненням видобутку вугілля тільки в липні 2009 р. При цьому було дотри­мано вимоги трудового зако­нодавства, галузевої та колективної угод. На другому етапі (після припинення видо­бутку вугілля) здійснювалися заходи по виділу Відокремленого підрозділу “Шахта “Візейська” із струк­тури ДП “Львіввугілля” та наданню статусу Дер­жавного підприєм­ства “Шахта “Візейська” для нас­тупної його передачі ДП  “Укрвуг­ле­торф­­рест­рук­туризація” для ліквідації.

Стримує завершення другого етапу вимога подат­кових органів, що здійснюють податковий контроль діяльності підприєм­ства, забезпечення повного пога­шення податкового боргу до проведення реорга­ні­зації. Хоча Податковий кодекс перед­бачає також можли­вість погодження плану реорганізації на умовах: роз­по­ділу суми податкового боргу між платниками, що виникають в результаті реорганізації, з ура­хуванням очікуваної прибутковості (ліквідності) кожного такого платника податків без застосування принципу про­порційного розподілу; встановлення солі­дарної від­повідальності за сплату по­дат­кового боргу платника податків, який ре­організується, щодо всіх осіб, ут­ворених в процесі реорганізації; поширення права податкової застави на майно платника податків, який створюється.

 На даний час ДП “Львіввугілля” очікує на результати свого звернення про погод­ження плану реорганізації підприємства на рівні ДПС України, оскільки пози­тивного рішення на рівні податкових органів, що здій­с­­нюють податковий контроль діяль­ності підприємства, не зважаючи на неод­норазові звернення, починаючи з січня 2012 р., не одержано.

Відповідно до постанови Кабінету Мі­ністрів Ук­раїни від 11.01.2012 р. №71 та розпорядження пер­шого заступника Мі­ністра енергетики та вугільної проми­сло­вості І.М. Поповича від 18 грудня 2012 р. по шахті “Зарічна”, яка володіє ще про­мисловими запасами в обсязі 1 млн. 589 тисяч тонн, інститутом “УкрНДІпроект” роз­­роблено “Техніко-економічне обґрунту­вання недоцільності подальшої експлуа­тації шахти “Зарічна”. По зазначеному ТЕО одержано також позитивний висновок галузевої державної експертизи. Однак кінцеве рішення по перспективі діяльності шахти “Зарічна”, згідно чинної нормативно-правової бази, буде прийматися Науково-технічною радою Міненерговугілля із залу­ченням зацікавлених органів державної влади та профспілок. Розгляд зазначеного питання Науково-технічною радою Мін­енер­говугілля запланований на кінець лю­того 2013 року.

 

Прес-служба ДП “Львіввугілля”