Контакти

ДП «Львіввугілля»

вул. Б. Хмельницького 26, м.Сокаль, Червоноградський р-н, Львівська обл., Україна, 80001

E-mail: lvug@bis.net.ua

тел. +38(03257)2-32-39

Гаряча лінія

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Телефон для звернення:

+38(03257)2-04-59

Календар
Листопад 2015
П В С Ч П С Н
« Жов   Гру »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Авторизація
Архів

На виконання численних дору­чень Мі­ні­с­те­рс­тва енергетики та вугільної промис­ловості України що-до скорочення об’єктів со­ціаль­ної сфери, стабілізації фінансово-еко­но­­мічного стану, зменшення вит­рат на утримання соціальної  сфери ДП “Львів­ву­гілля” спільно з Львів­сь­кою територіа­льною організа­цією Проф­спілки праців­ників ву­гіль­ної промисловості України та Регіо­на­льним  об’єднан­ням Неза­леж­ної проф­­спілки гірни­ків України м. Чер­воногра­­да протягом останніх п’яти років пос­тійно зверталися до Чер­воноград­ської  міської  ради  що­до роз­гляду пи­тан­ня прий­­няття до ко­мунальної  влас­ності  п’ятнад­цяти об’єктів соціа­ль­ної сфери, а саме: 7 гуртожитків, 7 дошкільних навча­льних закладів та спорткомплексу “Шахтар”.

 Фактичні витрати на утримання соціальної сфери ДП “Львіввугілля” фінансувались за рахунок власних над­ходжень від реалізації вугільної продукції державним підприємством.

Упродовж 2014-2015рр. проведе­на значна робота по передачі об’єктів соціальної сфери. Так, станом на 1 лип­ня 2015 року відповідно до наказів Міненерговугілля від 29.січня 2014р. № 87, від 23 жовтня 2014р. № 739 та рішень сесій Чер­во­ноградської міської ради від 18 груд­ня 2014р. № 321, від 19 червня 2014р. № 611, від 29 квітня 2015р. № 805, 806, від 25 червня 2015р. № 849, 850 до комунальної влас­ності міста передано 6 гуртожит­ків. Підля­гає передачі у комунальну власність і гурто­житок шахти “Степо­ва”, однак у зв’язку із звер­ненням меш­канців гур­тожитку в різні інстанції щодо питань, пов’язаних з розподілом жит­лових при­міщень, питання пере­дачі тим­ча­сово призупинено до вирішення в гос­подар­ському суді м. Львова.

На даний час проводиться робота по передачі до комунальної власності 7 дошкіль­них навчальних закладів від­повідно до рі­шен­ня сесії Черво­ноград­ської міської ради від 22 січня 2015р. № 734 та наказу Міністерства енер­гетики та вугільної промисловості Ук­раїни від 18 вересня 2015р.№ 605.

За час підготовки дошкільних нав­чальних закладів до передачі у кому­на­льну власність відокремленими під­розділами, на балансі яких вони перебувають, проведені ремонтні ро­бо­ти приміщень, покрівель, харчо­бло­ків, ре­монт пральних, овочевих і м’яс­них цехів, повірку теплових лі­чи­льників, оприбуткування зелених на­саджень. Виготовлена уся технічна документація та  право  власності  на до­шкільні нав­чальні заклади  ДП  “Ль­­вів­вугілля”, майно ДНЗ  виведено  з податкової  застави.  Згідно  плано­вого графіку, погодженого Червоноград­сь­кою місь­кою  радою та ДП  “Львіввугіл­ля”, в 2015 році передбачена передача семи дошкільних установ та спорт­комп­­лексу “Шах­тар”. Але, у зв’язку зі значним ростом дефіциту у міському бюджеті, незабезпеченості установ міс­та пошу­ками на захищені видатки, відсут­ністю коштів на утримання семи дошкільних навчальних  закладів та спорткомп­лексу “Шахтар” Червоноград­ська місь­ка рада лис­том від 21 серп­ня 2015р. № 3/24-6162/2-20 за­про­понувала ДП “Львіввугілля” наступ­ний поря­док  прий­няття  об’єктів  соціальної сфери:  у цьому році заплановано прийняття у кому­нальну влас­ність міста ДНЗ шахти “Зарічна”, яка підля­гає закриттю, а  у листопаді-груд­ні 2015 р. – ДНЗ шахт “Великомо­стівсь­ка” та “Від­род­ження”. Всі інші дошкіль­ні установи та спорт­комплекс “Шахтар” плануються до пе­редачі у наступному 2016 році.

Передача об’єктів соціальної сфе­ри до комунальної власності міста дасть можливість покращити фінан­сово-економічний стан ДП “Львіввугіл­ля”, а вивільнені кошти скерувати на ви­плату заробітної плати, виконання в повному обсязі податкових та госпо­дарських зобов’язань.

Любов ФЕНТ,

заступник директора з кадрів і соціальних питань

ДП “Львіввугілля”

За матеріалами газети «Гірник»