Контакти

ДП «Львіввугілля»

вул. Б. Хмельницького 26, м.Сокаль, Червоноградський р-н, Львівська обл., Україна, 80001

E-mail: lvug@bis.net.ua

тел. +38(03257)2-32-39

Гаряча лінія

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Телефон для звернення:

+38(03257)2-04-59

Календар
Березень 2017
П В С Ч П С Н
« Лют   Кві »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Авторизація
Архів

cghjkl17_729x547З  1 січня  2017  року стартував дру­гий етап е-декларування, до якого під­пада­ють службові та посадові осо­би, які пра­цю­ють в органах влади та місце­вого са­мо­вря­дування, у державних та ко­му­на­­ль­них установах, закладах і ор­ганізаціях.

Як подати декларацію та, насам­пе­ред, розібратись щодо декларування у роз­мові з в. о. заступника директора з економіки та фінансів-начальника фі­нан­­сового від­ділу ДП “Львіввугілля” Миколою МИСА­КОМ:

- Згідно Закону України № 1700 – VII від 14.10.2014р. “Про запобігання корупції”, розпорядження Кабінету Міністрів №145-р від 24.02.2016р. “Про  забезпечення надан­ня послуг електронно-цифрового під­­пису дер­­жавним службовцям, які зай­мають по­сади, віднесені до категорії А і Б, та інші при­­­рівняні до них посади”, ви­значені зобо­в’язання щодо складання дек­ларації в елект­ронному вигляді. На підставі цих до­ку­ментів був виданий наказ ДП “Львівву­гілля” № 06 від 13.01.2017р. “Про забез­печен­ня отримання послуг електрон­ного циф­рового підпису посадовими осо­бами ДП “Львіввугілля”.

Насамперед декларант має отримати на безоплатній основі електронно-цифро­вий підпис (ЕЦП), без якого неможливо за­реєструватися в системі й подати дек­ларацію.

Зазначу, що особи, які підпадають під декларування, можуть самостійно виго­то­вити ЕЦП шляхом звернення до відповід­ного акредитованого центру сертифікації ключів, або ж через установи і державні під­приємства, де працює декларант, звер­нувшись до службової особи, яка відпові­дає за інформаційне забезпечення з цього питання. Керівництво  ДП  “Львіввугілля” об­рало другий варіант. Було підготовлено відповідний пакет документів на підставі чого згенеровано та активовано ЕЦП на кож­ного з декларантів.

У власному електронному кабінеті по­садова особа створює чернетки деклара­цій, зберігає в них відповідні дані про ру­хоме й нерухоме майно, доходи та ви­дат­­ки, готівкові кошти, що зберігаються на банківських рахунках, роботу за суміс­ницт­вом тощо та повертається до них у зруч­ний для себе час аби завершити за­повнення. До 1 квітня 2017 року кожен ви­зна­чений декларант в обов’язковому по­рядку зобов’язаний сформувати свою е-декла­рацію на сайті Національного агент­ст­ва з питань запобігання корупції ( НАЗК).

- Миколо Івановичу, назвіть, будь ласка, кількість осіб, які підпадають під складання е-декларацій у ДП “Львів­ву­гілля”  та на відокремлених підрозділах держпідприємства.

- Після запуску системи електронного декларування до другого етапу підпадають 47 працівників  держпідприємства,  які здійснюють адміністративно-господарські функції, це: перший керівник, його заступ­ники, керівники відділів і управлінь. Окрім того публічну інформацію надають й поса­до­ві особи керівного складу відокремлених підрозділів – шахт і до­по­між­них підпри­ємств ДП “Львіввугілля”. Почи­наючи з 6 лю­того, декларанти на сай­ті НАЗК одержа­ли доступ до бланку декла­рації.

- Закон “Про запобігання корупції” пе­ред­бачає прозорість і відкритість бі­ль­шості да­них декларанта для гро­ма­дян, які мати­муть бажання ознайоми­тися із власністю топ-чиновників, за­вдя­­ки відкритому досту­пу до них через Інтернет. Яка інформація в декларації є конфіденційною?

- Зазначу, що декларація містить пер­сональні дані декларанта та членів його сім’ї. Тому на відкритому веб-сайті одразу піс­ля її подання публікується копія декла­рації, яка не містить деякі персональні да­ні, які Закон визначив як конфіден­цій­ність, а саме: паспортні дані (серія і номер пас­пор­та, дата народження, місце проживан­ня), а також повну адресу місця знаходжен­ня нерухомості та податковий номер осо­­би. Обмеження доступу до цієї інфор­ма­ції за­без­печує безпеку декларанта.

- Яку відповідальність несуть осо­би, які підпадають під електронне дек­ла­рування в разі порушення вимог фінансового контролю?

- За невчасне подання е-декларації (у разі відсутності поважних причин), або внесення завідомо недостовірних відомос­тей стосовно майна вартістю 100-250 про­жит­кових мінімумів (160-400 тис.грн), пе­редбачається адміністративна відпові­да­ль­ність. Умисне неподання декларації або задекларовані недостовірні майнові відо­мості вартістю більше 250 прожиткових мі­ні­мумів (400 тис. грн) тягне за собою кри­мінальну відповідальність. Якщо недостовірні відомості стосуються майна вартіс­тю менше 100 прожиткових мінімумів (160 тис. грн), то можливе застосування лише дисциплінарної відповідальності.

До цього додам, що відповідальність за внесення в декларацію недостовірних відо­мостей настає лише за умови умис­ного подання інформації, яка не збігається з реальністю.

Лариса ГУМЕНЮК

P.S. На офіційному сайті Фіскальної служби України є базова інформація з детальним роз’ясненням з якою особам, які заповнюють декларацію, варто ознайо­митись. Це своєю чергою допоможе прави­льно заповнити документ і достеменно ро­­зібратись, що, коли і як треба декла­ру­вати.