Контакти

Завідувач відділу інтернет сайту

тел. +38(03257)2-32-39

E-mail:

shahtar_galich@meta.ua

Гаряча лінія

Телефон для звернення громадян та працівників

тел. +38(03257)2-04-59

E-mail адрес для листів гарячої лінії:

lvug-gariacha@meta.ua

Відповіді на звернення можна прочитати в розділі інформація або за вказаним посиланням

Відповіді

Авторизація
Календар
Березень 2017
П В С Ч П С Н
« Лют   Кві »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Архів

На шахтах і підприємствах усіх га­лузей Львівщини спеціалісти Управ­лін­ня “Західвуглепромсанеко­логія” ДП “Львів­вугілля” постійно проводять дос­лід­жен­ня факторів впливу виробничої діяльності підприємств на умови праці та на­вколишнє середовище. Про зав­дання, які стоять перед фахівцями, у роз­мо­ві з начальником Управління Ро­манною ГОДІСЬ.DSCF7411

- До складу Управління входять дві лабораторії – з контролю умов праці та з конт­­ро­лю за станом навколишнього при­родного середовища. Скеровують праців­ників на ефективну роботу провідні інже­не­ри Ольга Курівчак і Тетяна Думич. Спеціа­лісти проводять дослідження фак­торів впливу виробничої діяльності на умо­ви пра­ці та навколишнє природне середо­ви­ще не тільки на шахтах, а й на підприєм­ствах інших галузей виробництва. До­слід­жуючи об’єкти, кваліфіковані праців­ники дотримуються вимог нормативно-пра­вових актів з питань екології, промисло­вої са­нітарії, техніки безпеки та охорони праці.

- Романно Василівно, які підприєм­ства є замовниками робіт і що є пріоритетним у дослідженнях фахівців ла­бо­­раторій ?

- Найперше це шахти та підприєм­ства, які входять до складу ДП “Львіввугіл­ля”, а також ПАТ “Львівська вугільна компа­нія”,  ПАТ  “Шахта  “Надія”  та  ряд підприємств інших галузей виробництва. Управ­лін­ня працює згідно затвердженого плану робіт, у якому враховуються замовлення сторонніх організацій щодо відповідних по­слуг.

 Фахівці лабораторій проводять дос­лід­жен­ня у таких напрямках : фізико-хімічні вимірювання складу і властивостей речо­вин в стічних (шахтних), поверхневих, пит­них  водах та свердловинах; атмосфер­но­му повітрі; пилогазових потоках від орга­ні­­зованих джерел викидів; ґрунтах; повіт­рі робочої зони на поверхні та в під­земних гірничих виробках шахт; визначення крем­нію діоксиду і встановлення гранично до­пустимої концентрації (ГДК) пилу, а та­кож проведення інструментальних замірів та вимірювань: акустичних величин (рівень шуму під час роботи машин і механізмів, інф­развуку, вібрації); оптичних та оптично-фізичних величин (освітленість, яскра­вість); температури і теплофізичних вели­чин (температура, температура поверхонь, вологість, інтенсивність інфрачервоного випро­мінювання, швидкість руху повітря); величин важкості та напруженості трудо­вого процесу. Також проводяться й радіо­ло­гічні дослідження в підземних виробках, на поверхні та породних відвалах шахт.

Торік значний обсяг робіт виконано пра­цівниками лабораторій – досліджено умови праці робітників на робочих місцях (3855), проведено фіззаміри (6954), радіо­логію у підземних виробках шахт (873) та териконів (66583). За рік, що минув, відіб­рано та досліджено воду і ґрунти (1104) та викиди шкідливих речовин в атмосферу (2576).

- Незважаючи на те, що рік, який вже по­заду, був непростим не тільки для Уп­равління, спеціалісти все ж до­ся­гали неаби­яких результатів у плані під­вищення ефективності виконання поставлених завдань…

- Працівники у 2016 році окрім поточ­них планових досліджень та виконання замов­лень інших підприємств, працювали й над завершальним етапом підготовки матеріалів на отримання від Міністерства природи дозволів на викиди для шахт ДП “Львів­вугілля”. В результаті, після отриман­ня дозволу, вугільні підприємства працю­ють в екологічно-правовому полі. Також про­ве­дено підготовку для оцінки вимірю­ва­льних можливостей лабораторій спеціа­лістами ДП “Укрметртестстандарт” і вже для проведення цих робіт видані відповідні сер­тифікати. У свою чергу розроблені та ске­ровані в Міністерство охорони здоров’я доку­менти на право проведення атестації робочих місць. А загалом команда спеціа­лістів спрямовує свої зусилля для досяг­нен­­­ня об’єктивності та достовірності результатів проведених досліджень.

Лариса ГУМЕНЮК

На фото: (зліва направо) кваліфіковані фахівці провідний інженер Тетяна Думич, зас­тупник начальника Управління Павло Сере­доха та інженер Наталія Саніна прово­дять дослідження по контролю за дотриман­ням затверджених нормативів гранично до­пустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу на котельні Північного блоку шахти “Степова”.

За матеріалами газети «Гірник»