Контакти

ДП «Львіввугілля»

E-mail: lvug@bis.net.ua

тел. +38(03257)2-32-39

Гаряча лінія

Телефон для звернення громадян та працівників

тел. +38(03257)2-04-59

E-mail адрес для листів гарячої лінії:

lvug-gariacha@meta.ua

Відповіді на звернення можна прочитати в розділі інформація або за вказаним посиланням

Відповіді

Авторизація
Календар
Серпень 2016
П В С Ч П С Н
« Лип   Вер »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Архів

Лабораторія з контролю умов праці Управління “Західвуг­лепром­санекологія” – єдина державна лабо­ра­торія у Львівській області, спе­ціа­­лісти  якої  проводять досліджен­ня на вугільних підприємствах ДП “Ль­віввугілля” щодо вмісту кремнію діо­­к­сиду у вугільному чи по­родному пилу  для  встановлення гранично до­пустимої  концентрації пилу. Також дослідження ведуться на підприємствах всіх галузей Ль­вівщини.

Про роботу цієї структурної оди­ниці розповідає начальник Управ­ління Романна ГОДІСЬ.

-  Лабораторія атестована на право проведення вимірювань, відповідно до Галузі атестації,  Міненерговугле­про­мом України. Обсяг роботи – це відбір проб повітря, як на поверхні, так і у підземних виробках. Все це здійснюють висококваліфіковані фахівці. Також спе­ціалістами ведуться санітарно-хі­мічні дослідження, розрахунки, готую­ться висновки. Результати проведення досліджень за умовами праці на робо­чих місцях використовуються при на­данні санітарно-гігієнічних харак­теристик при виявленні підозри на проф­зах­ворювання, які були отримані в ре­зультаті трудової діяльності на під­при­ємстві, а також для надання пільг пра­­цю­ючим та  отримання пільгового пен­сійного забезпечення. DSCF3176

На шахтах ДП “Львіввугілля” лабо­раторно-інструментальні дослідження проводяться відповідно по дільницях згідно поданого переліку робочих місць. Це ДСУ, ДВУ, ДПУ, вуглевидобувна та дільниця підготовчих робіт, ДШТ, тех­нологічного комплексу та інші. Для кож­ного робочого місця виробничих діль­­ниць підприємства є визначені шкід­ливі фактори виробничого середовища та трудового процесу, які створюються в результаті технологічного процесу.

- Романно Василівно, одним із ос­новних шкідливих факторів впли­ву  на  організм  працівника під час ви­­добування вугілля є пил…

- Визначення концентрації пилу в по­вітрі робочої зони систематично здій­снюється спеціалістами лабораторії. Однією з таких перевірок нещодавно були лабораторно-інструментальні дос­лідження на шахті “Лісова” безпосе­редньо у підземних виробках та на ді­ль­ниці техкомплексу при подачі гірни­чої маси на грохот і транспортуванні ву­гілля по конвеєрній стрічці. Відбір проб повітря проводився приладами типу “Тайфун” у встановленій точці на певній стадії технологічного процесу. Для цьо­го фільтр із воронкою розташо­вується в зоні дихання працівника при харак­терних виробничих умовах, де зна­хо­диться робоче місце його постій­ного пе­ребування.

Для отримання достовірних резуль­татів відбираються послідовно п’ять проб повітря, які доставляються у лабо­ра­торію для проведення досліджень гравітаційним методом. Після статис­тичної обробки результати оформляються документально. Достовір­ність ла­бораторних дослід­жень визна­чає­ться метрологічними харак­те­рис­ти­ка­ми: точністю і пра­вильністю дослідже­нь відповідно до Методичних вка­зі­вок. Оцінка резуль­татів досліджень вміс­ту пилу в повітрі робочої зони про­во­ди­ться у відповід­ності до встановле­ної Гра­­­нично Допус­ти­мої Концент­рації (ГДК) згідно визна­ченого вмісту кремнію діок­сиду в про­хідницьких та вугле­видобув­них за­боях. На шахтах ДП “Ль­вівву­гілля” ви­значається вугле­цю пил із вміс­­том вільного діоксиду кремнію від 5 до 10%, що відповідає ГДК – 4 мг/м3.

 - Які ще шкідливі фактори впли­ву виробничого середовища та тру­до­вого процесу досліджують спеціа­ліс­ти лабораторії ?

- Це виробничий шум, вібрація (ло­ка­льна,загальна), мікроклімат (тем­пература, вологість, швидкість руху по­­вітря), важкість та напруженість праці. Їх вимірювання проводиться повіре­ними приладами. Отримані результати за­мірів використовуються при здійс­ненні розрахунків для встановлення параметрів мікроклімату, рівнів шуму та вібрації, показників трудового про­цесу. За результатами проведення до­с­лід­жень шкідливих факторів ви­дає­ться протокол із висновком відпо­­від­но­сті нормативу, оцінкою за Гігіє­нічною класифікацією праці за показни­ками шкідливості та небезпечності фак­торів виробничого середовища, важ­кості та напруженості трудового про­цесу.

Протоколи досліджень факторів пе­редаються на підприємство у відділ охо­рони праці для відповідного реа­гу­вання.

                                                          Лариса ГУМЕНЮК

На фото (зліва направо): лаборант хімічного  аналізу  Ганна  Штокалко та ін­женер Ірина Бородій Управління “За­хідвуглепромсанекологія” (перша та четверта) проводять лабораторно-інст­­рументальні дослідження-заміри по мікроклімату, шуму і пилу на дільниці технологічного комплексу шах­ти “Лісо­ва”; (у центрі зліва на­пра­во): гірничі робітники Віра Явдик та Га­лина Кіх.

За матеріалами газети «Гірник»